Financieren, ontwikkelen, exploiteren en verduurzamen van vastgoed

Vastgoed in de jaarrekening – vastgoedbeleggingen

Vastgoedbeleggingen worden in de jaarrekening onder de Materiële vaste activa verwerkt, gepresenteerd en toegelicht. Richtlijn 213 van de Raad voor de Jaarverslaggeving is van toepassing.

Vastgoedbeleggingen worden in één van de volgende twee categorieën opgenomen in de jaarrekening:

  1. Niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbaar – Vastgoedbeleggingen in exploitatie
  2. Niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbaar – Vastgoedbeleggingen in ontwikkeling (bestemd voor eigen exploitatie)

Een vastgoedbelegging wordt niet gebruikt in de uitoefening van de eigen ondernemingsactiviteiten en wordt aangehouden om huuropbrengsten en/of waardestijgingen te realiseren. Hiermee onderscheiden vastgoedbeleggingen zich van vastgoed dat in eigen beheer wordt gehouden.  

Waardering bij eerste verwerking

De waardering bij eerste verwerking (opname in de financiële administratie) van vastgoedbeleggingen geschiedt tegen de verkrijgingsprijs. De verkrijgingsprijs bestaat uit de som van de verkrijgingsprijs en de bijbehorende met de koop samenhangende kosten als makelaarscourtages, taxatiekosten en transactiekosten.

Waardering na eerste verwerking

De waardering na de eerste verwerking geschiedt tegen de reële waarde. De reële waarde betreft de prijs die per balansdatum redelijkerwijs op de markt verkregen kan worden.

De reële waarde dient regelmatig vastgesteld te worden (bijvoorbeeld middels een onafhankelijke vastgoedtaxatie) om een verschil tussen boekwaarde en reële waarde per balansdatum te voorkomen.